FAQ LEASING

Najczęściej zadawane pytania w pomocy prawnej w leasingu. 

FAQ leasing. Najczęściej zadawane pytania w pomocy prawnej w leasingu. . Czy można wznowić umowę leasingu?

CZY MOŻNA WZNOWIĆ UMOWĘ LEASINGU?

Tak, umowę leasingu można wznowić. Reguła wznowienia umowy leasingu nie wynika jednak wprost z Kodeksu Cywilnego. Kwestia ta może być uregulowana w zapisach umowy. Wznowienie umowy leasingu / cofnięcie wypowiedzenia umowy leasingu może odbyć się najczęściej na podstawie  wypracowanej ugody. Wypowiedzenie umowy leasingu przybiera postać kierowanego przez finansującego do korzystającego oświadczenia na piśmie. W związku z tym, wypowiedzenie następuje z dniem, w którym korzystający otrzymał je i mógł zapoznać się z jego treścią niezależnie od tego, czy rzeczywiście się z nią zapoznał (art. 61 k.c.). W przypadku każdej przesłanki wypowiedzenia umowy leasingu ustawodawca dopuszcza jednak uzgodnienie przez strony terminu wypowiedzenia.

CZY MOGĘ ROZWIĄZAĆ UMOWĘ LEASINGU?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, korzystającemu nie przysługuje prawo wypowiedzenia lub rozwiązania umowy leasingu. Leasingobiorca może jednak wystąpić z wnioskiem do firmy leasingowej o rozwiązanie umowy leasingu. Prawo wypowiadania i rozwiązywania umowy leasingowej przysługuje finansującemu. Poniżej prezentujemy najczęstsze przesłanki wskazane w Kodeksie Cywilnym. 

Art. 70911 Jeżeli mimo upomnienia na piśmie przez finansującego korzystający narusza obowiązki określone w art. 7097 § l lub w art. 7099 albo nie usunie zmian w rzeczy dokonanych z naruszeniem art. 70910, finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

W razie naruszenia obowiązku określonego w § l finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. 

Art. 70913

§ l. Korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych.

§ 2. Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.

COFNIĘCIE OŚWIADCZENIA O WYPOWIEDZENIU UMOWY LEASINGU

Po wypowiedzeniu umowy leasingu zawsze istnieje możliwość wznowienia umowy lub kontynuacji spłaty. Wznowienie umowy leasingu może odbyć się na podstawie zawartego porozumienia lub oświadczenia leasingodawcy o cofnięciu wypowiedzenia umowy leasingu. Na skutek takiego oświadczenia umowa leasingu trwa nadal w oparciu o istniejący lub zmieniony harmonogram. W przypadku powrotu do aktywnej obsługi umowy mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty, zgodnie z tabelą opłat i prowizji. 

JAK WZNOWIĆ UMOWĘ LEASINGU?

Prowadzimy skutecznie czynności prawne w zakresie wznowienia umowy leasingu. W każdej sprawie wykonujemy audyt i sprawdzamy zgodność zapisów umowy z zasadami kodeksowymi  oraz matematyką finansową. Składany jest wniosek o wstrzymanie czynności windykacyjnych do czasu wypracowania porozumienia. Prowadzimy negocjacje w zakresie wznowienia umowy leasingu czego skutkiem jest cofnięcie wypowiedzenia umowy leasingu i jej prawidłowe rozliczenie. Jeśli dostałeś wypowiedzenie umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym, potrzebujesz pomocy prawnej - zapraszamy do kontaktu. 

CZY MOGĘ WYNAJĄĆ PRZEDMIOT LEASINGU?

Zgodnie z art. 70912 kodeksu cywilnego:

§ l. Bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej.

§ 2. W razie naruszenia obowiązku określonego w § l finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż oddanie rzeczy leasingowanej do używania osobie trzeciej / wynajem / użyczenie - może się odbyć wyłącznie za pisemną zgodą finansującego. Wynajem przedmiotu leasingu >>

KREDYT CZY LEASING?

Główne różnice pomiędzy leasingiem a kredytem wynikają z prawa własności przedmiotu, który jest użytkowany. Auto w leasingu nie jest naszą własnością, ale jako posiadacze mamy dość szerokie prawo do jego użytkowania. W zamian za to jesteśmy zobowiązani uiszczać opłatę w postaci rat leasingowych. Właścicielem przedmiotu pozostaje przez cały okres finansowania firma leasingowa. Kredyt z kolei najczęściej pokrywa od razu 100 proc. ceny przedmiotu, a sfinansowany nim przedmiot staje się własnością nabywcy z takim ograniczeniem, że może być objęty zabezpieczeniem na rzecz banku, np. przewłaszczeniem lub zastawem rejestrowym. Koszty leasingu czy kredytu są zróżnicowane i zależne od konkretnych warunków umowy. Nie da się zatem ich porównać bez bliższej analizy danej oferty. Generalnie, obie formuły w kontekście kosztu mogą okazać się nominalnie zbliżone, co nie znaczy, że w sytuacji danego klienta jeden lub drugi produkt będzie bardziej dla niego opłacalny. Kredyt czy leasing? 

Wady leasingu: brak własności przedmiotu podczas trwania umowy, brak lub ograniczona możliwość szybszej spłaty lub wykupu przedmiotu, ograniczone możliwości ubezpieczenia przedmiotu, Korzystający nie może bez zgody finansującego dokonać w nim żadnych zmian, samodzielnie go ubezpieczyć, czy nawet udostępniać osobom trzecim. Co najważniejsze, w przypadku zalegania ze spłatą, choćby jednej raty leasingowej, firma może rozwiązać z nami umowę i bez większych trudności odebrać nam przedmiot leasingu.

Zalety leasingu: uproszczona i szybka procedura podpisania umowy, zobowiązanie nie jest notowane w BIK

Wady kredytu: zobowiązanie jest notowane m.in. w BIK , co ma wpływ na naszą zdolność kredytową.

Zalety kredytu: pełne władztwo nad przedmiotem, możliwość ubezpieczenia wg własnych potrzeb, możliwość wcześniejszej spłaty, możliwość sprzedaży przedmiotu

RESTRUKTURYZACJA LEASINGU. JAK RESTRUKTURYZOWAĆ LEASING?

Umowę leasingu można restrukturyzować. Restrukturyzacja umowy leasingu najczęściej polega na zmianie harmonogramu umowy w ten sposób, iż zmienia się struktura finansowa. Przykładowo może zmienić się wartość wykupu z mniejszej na większą, co skutkuje zmniejszeniem wysokości rat. Podobny efekt uzyskuje się poprzez wysłużenie umowy leasingu nap z 36 na 60 miesięcy. Innym sposobem jest prolongata w spłacie rat, co pozwala na zmniejszenie obciążeń bieżących, np. w okresie 6 miesięcy raty nie są w ogóle wymagane. 

KTO UBEZPIECZA  AUTO W LEASINGU?

Za ubezpieczenie auta / przedmiotu w leasingu zawsze płaci użytkownik / korzystający, niezależnie od tego, kto ubezpieczył przedmiot. Jeśli zrobił to leasingodawca, to wystawia on fakturę dotyczącą kosztów na leasingobiorcę. Przedmiot może być ubezpieczony przez korzystającego po uzyskaniu dodatkowej zgody firmy leasingowej. Regułą jest, iż leasingodawca ubezpiecza przedmiot i obciąża kosztami ubezpieczenia korzystającego / leasingobiorcę. 

JAK POZYĆ SIĘ LEASINGU? 

Umowa leasingu zawarta jest na czas określony. Nie zawsze jednak sytuacja przedsiębiorcy pozwala na kontynuowanie umowy. Czasami jest to wręcz niemożliwe z uwagi na utratę płynności finansowej, zakończone kontrakty lub zdarzenia losowe. Pozbycie się umowy leasingu przez leasingobiorcę jest możliwe na podstawie wypracowanego z firmą leasingową porozumienia (zasada rozliczenia najczęściej oparta jest na art. 70915 K.C.) lub na podstawie cesji umowy leasingu. Istnieją również inne sposoby prawne opisane na naszej stronie. W naszej praktyce często prowadzimy czynności prawne zmierzające do ugodowego zakończenia umowy leasingu przed czasem. Zapraszamy!

CZY W LEASINGU TRZEBA MIEĆ AC?

Firmy leasingowe najczęściej wymagają też od leasingobiorców zawarcia ubezpieczeń: Autocasco - AC , Assistance. oraz NNW następstw nieszczęśliwych wypadków. Wyjątkiem mogą być umowy leasingowe na przedmioty o małej wartości, np. komputer, telefon, drukarka itd. . W przypadku pojazdów obowiązkowym ubezpieczeniem oprócz AC jest OC pojazdu w leasingu. Warto pamiętać, iż polisa AC może radykalnie zwiększyć koszty używania przedmiotu leasingu np. pojazdu. Stanowi bowiem dodatkowy koszt oprócz rat leasingowych. Niektóre firmy leasingowe oferują ubezpieczenie w racie. 

SZKODA CAŁKOWITA W LEASINGU

Jak rozliczyć szkodę całkowitą w leasingu? Rozliczenie szkody całkowitej w leasingu wymaga kilku kroków, które różnią się nieco w zależności od rodzaju leasingu (operacyjny lub finansowy) oraz od umowy leasingowej. Oto ogólny schemat postępowania:

 1. Zgłoszenie szkody:

  • Zgłoś szkodę do firmy leasingowej oraz do ubezpieczyciela, jeśli to leasingobiorca miał obowiązek ubezpieczenia pojazdu.
  • Przekaż wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące szkody, w tym protokół policyjny, jeśli był sporządzany.
 2. Ocena szkody:

  • Ubezpieczyciel dokonuje oceny szkody i określa, czy jest to szkoda całkowita.
  • Szkoda całkowita jest zazwyczaj stwierdzana, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza pewien procent (zazwyczaj 70-80%) jego wartości rynkowej.
 3. Wypłata odszkodowania:

  • Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, które najczęściej trafia bezpośrednio do firmy leasingowej.
  • Odszkodowanie zazwyczaj składa się z dwóch części: wartości pojazdu w momencie szkody oraz wartości wraku.
 4. Rozliczenie z leasingodawcą:

  • Firma leasingowa ustala, ile jeszcze leasingobiorca jest winien z tytułu umowy leasingowej.
  • Kwota odszkodowania od ubezpieczyciela zostaje przeznaczona na spłatę pozostałych rat leasingowych oraz ewentualnych innych opłat (np. prowizje za wcześniejsze zakończenie umowy).
  • Jeśli odszkodowanie nie pokrywa wszystkich zobowiązań, leasingobiorca może być zobowiązany do dopłaty brakującej kwoty.
 5. Przekazanie wraku:

  • Leasingobiorca lub leasingodawca może mieć prawo do zbycia wraku pojazdu. Wartość uzyskana ze sprzedaży wraku również jest brana pod uwagę przy rozliczeniu szkody.
  • Jeśli leasingobiorca zdecyduje się na zakup wraku, może to być potraktowane jako dodatkowe źródło pokrycia zobowiązań leasingowych.
 6. Zakończenie umowy leasingowej:

  • Po rozliczeniu wszystkich zobowiązań umowa leasingowa zostaje zakończona.
  • Jeśli leasingobiorca chciałby kontynuować współpracę z leasingodawcą, może rozważyć podpisanie nowej umowy leasingowej na nowy pojazd.

Przykład:

 1. Wartość pojazdu: 100 000 zł
 2. Koszt naprawy: 80 000 zł (80% wartości, co kwalifikuje jako szkodę całkowitą)
 3. Kwota odszkodowania: 90 000 zł (wartość pojazdu minus wartość wraku)
 4. Pozostałe zobowiązania leasingowe: 60 000 zł

W takim przypadku:

 • Odszkodowanie 90 000 zł trafia do leasingodawcy.
 • Pozostałe zobowiązania 60 000 zł są pokrywane z odszkodowania.
 • Jeśli pozostaje nadwyżka (90 000 zł - 60 000 zł = 30 000 zł), jest ona zwracana leasingobiorcy.
 • Jeśli odszkodowanie jest niewystarczające, leasingobiorca musi dopłacić różnicę.

Warto dokładnie przeanalizować umowę leasingową oraz skonsultować się z doradcą finansowym lub prawnym, aby upewnić się, że wszystkie kroki są przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i umową.

CZYM RÓŻNI SIĘ LEASING OD WYNAJMU DŁUGOTERMINOWEGO?

Wynajem czy leasing? 

 Główna różnice wynajmu i leasingu:

 Parametr Leasing   Wynajem 
Ubezpieczenie w racie   OPCJA TAK 
Serwis w racie  NIE  TAK 
Dodatkowe opony zima / lato w racie   NIE TAK 
Wykup na końcu umowy   TAK (po wartości z harmonogramu)  OPCJA (po wartości rynkowej)
Wysokość raty miesięcznej   Zazwyczaj wyższa niż w wynajmie Zazwyczaj niższa niż w leasingu 

 W poszczególnych korporacjach finansowych parametry mogą się różnić. Stosuje się również leasing z serwisem lub rozwiązania hybrydowe (cechy leasingu i wynajmu w umowach).

JAK WSTRZYMAĆ WINDYKACJĘ W LEASINGU?

Naszym klientom zapewniamy ochronę i obsługę prawną w zakresie czynności antywindykacyjnych i antyegzekucyjnych.  

Na czym polegają prawne czynności antywindykacyjne? Przeprowadzane czynności.
• analiza prawna stanu faktycznego sprawy
• zgłoszenie naruszenia dóbr osobistych z rygorem odszkodowawczym
• złożenie wniosku o wstrzymanie czynności windykacyjnych
• przygotowanie i złożenie wniosku celem wypracowanie ugody
• przygotowanie dokumentów do sporu sądowego
• przygotowanie doniesienia do prokuratury

Antywindykacja w leasingu - to możliwe!

JAK ROZLICZYĆ LEASING PO KRADZIEŻY AUTA?

W przypadku utraty przedmiotu leasingu umowa leasingu zostaje rozwiązana. Leasingobiorca zobowiązany będzie do zapłaty wszystkich przyszłych rat leasingowych, pomniejszonych o środki uzyskane przez finansującego z likwidacji szkody (odszkodowanie wypłacone z polisy lub/i sprzedaż pozostałego po szkodzie przedmiotu). Kradzież samochodu w leasingu. 

Zgodnie z art. 7095 Kodeksu Cywilnego:
§ 1. Jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa.

§ 2. Korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o utracie rzeczy.

§ 3. Jeżeli umowa leasingu wygasła z przyczyn określonych w § 1, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody.
W uproszeniu, jeśli w dniu kradzieży pojazd był warty 100 tys. zł a do zapłaty pozostawały raty w wysokości 30 tys. zł, to firma leasingowa powinna zwrócić korzystającemu kwotę 70 tys. zł. Umowa leasingu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu (art. 70915 kc., Art. 7095 kc) powinna rozliczyć się zgodnie z kodeksem cywilnym w oparciu o nomy artykułu 70915 kc., Art. 7095 kc.,  tj. w granicach odpowiedzialności odszkodowawczej korzystającego wobec finansującego [arg. z art. 361 § 2 kc] oraz w granicach zawartej pomiędzy stronami umowy leasingu  i wykreowanego tą umową stosunku leasingu  [arg. z art.  405 kc. a contrario], co znajduje uzasadnienie w doktrynie oraz orzecznictwie.

Kontakt ws. pomocy prawnej w leasingu >>>

Popularne słowa kluczowe