KOSZTY SĄDOWE W SPORACH - LEASING

Poniżej prezentujemy koszty sądowe, które ponoszą strony umów leasingowych w przypadku sporów sądowych.

Koszty sądowe w sporach sądowych w leasingu. Opłaty sądowe - leasing.

OPŁATY SĄDOWE W LEASINGU

W przypadku skierowania pozwu opłaty sądowe przedstawiają się następująco w zależności od WPS czyli Wartości Przedmiotu Sporu:

1. Do 500 zł

30 zł

2. Ponad 500 zł do 1 500 zł

100 zł

3. Ponad 1 500 zł do 4 000 zł

200 zł

4. Ponad 4 000 zł do 7 500 zł

400 zł

5. Ponad 7 500 zł do 10 000 zł

500 zł

6. Ponad 10 000 zł do 15 000 zł

750 zł

7. Ponad 15 000 zł do 20 000 zł

1 000 zł

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartosci przedmiotu zaskarzenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pism opłatę stosunkową wynoszacą 5% tej wartosci, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO W SPORACH Z LEASINGIEM

Ile zapłacę prawnikowi za prowadzenie sprawy w zależności od Wartości Przedmiotu Sporu? 

Koszty zastępstwa procesowego to wynagrodzenie, jakie płacimy  prawnikowi (adwokat / radca prawny) za prowadzenie sprawy przed sądem. Koszty zastępstwa procesowego wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie lub radcy prawnego.

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

CZY MOGĘ ZWOLNIĆ SIĘ Z KOSZTÓW SĄDOWYCH?

 • Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. Częściowe zwolnienie od tych kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie; roszczenia te lub ich części sąd oznacza w postanowieniu o przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych. Strona częściowo zwolniona od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd. Przepis art. 100 ust. 1 stosuje się odpowiednio (art. 101 ust. 1- 3  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)
 • Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 102  ust. 1  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)
 • Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru (art. 102  ust. 2  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)


Słowa kluczowe: koszty sądowe w sporach z leasingiem, cennik - radca prawny / adwokat, opłaty sądowe - leasing

W przypadku wystąpienia problemów w obsłudze umowy leasingowej / kredytowej zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

Artykuł przygotowany przez serwis: www.strefaleasingu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wysokość opłat sądowych - strona sądu

Popularne słowa kluczowe