ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU PO KRADZIEŻY

Rozliczenie umowy leasingu po kradzieży przedmiotu leasingu powinno nastąpić zgodnie z kodeksem oraz zasadami matematyki finansowej.

Rozliczenie umowy leasingu po kradzieży przedmiotu leasingu.

W przypadku kradzieży przedmiotu leasingu w pierwszej kolejności korzystający powinien poinformować firmę ubezpieczeniową o zdarzeniu. Zgodnie z art. 7095 kc, jeżeli po wydaniu przedmiotu leasingu korzystającemu zostanie on utracony z powodu okoliczności, za które leasingodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. kradzież), umowa leasingu wygasa. W takiej sytuacji korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić firmę leasingową o jej utracie.

Umowa leasingu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu (art. 70915 kc., Art. 7095 kc) powinna rozliczyć się zgodnie z kodeksem cywilnym w oparciu o nomy artykułu 70915 kc., Art. 7095 kc.,  tj. w granicach odpowiedzialności odszkodowawczej korzystającego wobec finansującego [arg. z art. 361 § 2 kc] oraz w granicach zawartej pomiędzy stronami umowy leasingu  i wykreowanego tą umową stosunku leasingu  [arg. z art.  405 kc. a contrario], co znajduje uzasadnienie w doktrynie oraz orzecznictwie.

ZAGADNIENIA

  • zakończenie i rozliczenie umowy leasingu / rozliczenie leasingu
  • rozliczenie umowy leasingu w przypadku szkody
  • rozliczenie i zakończenie umowy przed czasem (skrócenie trwania umowy)
  • wypowiedzenie umowy leasingu z powodu zaległości

Jeżeli kwestionują Państwo sposób i poprawność rozliczenia umowy leasingu przez leasingodawcę, lub kwota rozliczenia została niewłaściwie wyliczona, ze szkodą dla leasingobiorcy / korzystającego - prosimy o kontakt z naszą kancelarią prawną, celem uzyskania pomocy prawnej.

ZAKOŃCZENIE I ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Umowa leasingu jest umową nazwaną, zawieraną na czas określony. Najczęściej w terminie płatności ostatniej raty leasingobiorca dokonuje wpłaty na rzecz leasingodawcy wartości końcowej przedmiotu leasingu. Wykup przedmiotu leasingu jest opcjonalny, co oznacza, że po zakończeniu umowy leasingu i braku wniesienia na rzecz Leasingodawcy wartości wykupu przez leasingobiorcę, przedmiot leasingu musi zostać zwrócony leasingodawcy.

Leasingobiorca może także wskazać osobę trzecią, która wykupi przedmiot leasingu. Cena wykupu w takim przypadku będzie wartością rynkową, a nie wartością końcową określoną w umowie leasingu.

A CO Z ROZLICZENIEM UMOWY LEASINGU W PRZYPADKU KRADZIEŻY PRZEDMIOTU?

W przypadku utraty przedmiotu leasingu umowa leasingu zostaje rozwiązana. Leasingobiorca zobowiązany będzie do zapłaty wszystkich przyszłych rat leasingowych, pomniejszonych o środki uzyskane przez leasingodawcę z likwidacji szkody (odszkodowanie wypłacone z polisy lub/i sprzedaż pozostałego po szkodzie przedmiotu). W zależności od sytuacji może nastąpić niedopłata lub nadpłata w umowie leasingu. W celu weryfikacji i audytu Państwa rozliczenia zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Spotykaną praktyką firm leasingowych jest wadliwe rozliczenie leasingu, błędne wyliczanie przyszłych rat kapitałowych lub wręcz obraza artykułu 7095 k.c. co skutkuje błędnym rozliczeniem umowy leasingu. W naszym zespole kancelarii pracują specjaliści z zakresu matematyki finansowej - co wyróżnia nas spośród innych kancelarii prawnych. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

BŁĘDY W ROZLICZENIU UMOWY LEASINGU PO KRADZIEŻY PRZEDMIOTU LEASINGU

Leasingodawca rozliczając umowę leasingu najczęściej popełnia następujące błędy:

  • nalicza bez podstawy prawnej kary umowne
  • wadliwie dyskontuje przyszłe raty, nie odejmuje odsetek
  • odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczalnię jest za niskie
  • ubezpieczalnia odmawia wypłaty odszkodowania przy jednoczesnej pasywnej postawie korporacji leasingowej 

Błędy wskazane powyżej są najczęstszym źródłem roszczeń do klientów firm leasingowych. W naszej praktyce kwestionujemy rozliczenie umów leasingowych wykonanych niezgodnie z przepisami.  

Pomoc prawna w leasingu - szybki kontakt >>>

[słowa kluczowe: rozliczenie umowy leasingu po kradzieży, kradzież przedmiotu leasingu,  rozliczenie umowy leasingu EFL, rozliczenie leasingu Idea Getin Leasing, umowa leasingu Finserv, rozliczenie Leasing Polski, PKO Leasing]

 

Popularne słowa kluczowe