WYROKI LEASING

Odnotowujemy systematyczne sukcesy na wokandzie oraz podczas mediacji i negocjacji z korporacjami leasingowymi oraz bankami. Poniżej przedstawiamy liczne orzecznictwo w zakresie leasingu oraz prowadzonych przez nas sprawach.

wyrok leasing

WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z DNIA 12 LUTEGO 2016 R., SYGNATURA AKT V CA 2939/14

„W zobowiązaniu wekslowym (…) dopuszcza się możliwość podnoszenia zarzutów dotyczących tzw. stosunku podstawowego łączącego strony umowy leasingu. Wartość samochodu w dacie jego zwrócenia przez leasingobiorcę podlega natomiast uwzględnieniu na poczet korzyści uzyskanych przez leasingodawcę przede wszystkim dlatego, że stosownie do art. 7091 k.c., łączna wysokość opłat, które zobowiązał się uiścić korzystający w zamian za możliwość korzystania z rzeczy, nie może być mniejsza niż cena albo wynagrodzenie za jego nabycie przez leasingodawcę. Konstrukcja omawianych przepisów została więc oparta na założeniu, że rzecz zwrócona po upływie okresu, na jaki umowa została zawarta, tj. po zapłaceniu przez leasingobiorcę całego wynagrodzenia należnego leasingodawcy, jest zużyta do tego stopnia, że może nie przedstawiać realnej wartości. Odzyskanie przez leasingodawcę możliwości dysponowania własnym pojazdem, spowodowane rozwiązaniem umowy z winy drugiej strony, nie jest więc przeszkodą do zaliczenia wartości samochodu do korzyści podlegających odliczeniu od świadczenia obciążającego leasingobiorcę, nie przesądza jednak o sposobie ustalenia tej wartości, zwłaszcza w tym zakresie można odnotować rozbieżności w orzecznictwie.(…) Nie jest uzasadnione, aby korzystający ponosił skutki ewentualnego zaniżenia wartości pojazdu zbytego przez finansującego.”

WYROK SN Z DNIA 9-09-2010 R., SYGNATURA AKT I CSK 641/09

"Korzyść uzyskaną przez finansującego wskutek rozwiązania umowy leasingu należy wiązać przede wszystkim z odzyskaniem przez finansującego przedmiotu leasingu i wynikającą stąd możliwością decydowania o jego dalszych losach. O wysokości tej korzyści rozstrzyga wartość odzyskanego przedmiotu. Wartość ta ze względu na charakter regulacji zawartej w art. 709(15) k.c. powinna być określana na zasadach, na jakich określa się wartość dóbr przy ustalaniu odpowiedzialności odszkodowawczej"

WYROK SĄDU REJONOWEGO W TORUNIU Z DNIA 18 LIPCA 2014, SYGNATURA AKT IC 401/14

"Zgodnie z art. 709(13) §1 k.c. korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych. Natomiast w myśl §2, jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć mu na piśmie odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.

Zgodnie z punktem 4 ust. 4 wiążących strony OWUL, w przypadku zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty okresowej finansującemu służyło prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wyznaczenia odpowiedniego terminu dodatkowego do zapłaty należności. Jest to postanowienie bez wątpienia mniej korzystne dla korzystającego niż zawarte w art. 709(13) k.c., wobec czego jest - na mocy tego przepisu - nieważne."

WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z DNIA 24 LISTOPADA 2015 SYGNATURA AKT XXIII GA 895/15

"Zgodnie z ogólnymi założeniami odpowiedzialności odszkodowawczej, odszkodowanie ma przywrócić stan, jaki istniałby, gdyby nie doszło do zdarzenia wywołującego szkodę, nie może natomiast przewyższać uszczerbku zaistniałego w majątku poszkodowanego, co wynika z art. 361§2 k.c.

Zdaniem Sądu Okręgowego, zapisy OWL, zgodnie z którymi przedmiot leasingu ubezpiecza finansujący, nie mogą zostać w swych skutkach zrównane z rozszerzeniem jego uprawnienia na otrzymanie całej kwoty odszkodowania, bowiem po pierwsze, jak wskazano wyżej i co jest bezsporne, faktycznie opłaty z tytułu ubezpieczenia były uiszczane przez powoda a po drugie postanowienia OWL przewidują otrzymanie przez finansującego odszkodowania jedynie do wysokości należności przysługujących od powoda z tytułu niezapłaconych rat netto oraz wartości wykupu. Po trzecie zaś finansujący otrzymałby w rzeczywistości dwa razy kwotę odpowiadającą wartości auta pierwotnie od korzystającego oraz w niewielkiej części z tytułu umowy ubezpieczenia i po drugie wyłącznie z umowy ubezpieczenia."

WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z DNIA 17 GRUDNIA 2013 R., SYGNATURA AKT XXIII GA 1498/13

"Zważywszy, że zgodnie z art. 709(15) k.c. należności w nim przewidziane muszą być pomniejszone o korzyści finansującego uzyskane wskutek zapłaty rat przed umówionym terminem, zatem również odliczeniu podlegały odsetki od niezafakturowanych rat, a więc od "kredytu rzeczowego". Z chwilą bowiem rozwiązania umowy odpadł obowiązek powodowgo finansującego kredytowania korzystającego, a zatem powodowi nie należy się z tego tytułu wynagrodzenie"

WYROK SĄDU REJONOWEGO W WARSZAWIE Z DNIA 9 CZERWCA 2015 R., SYGNATURA AKT VIII GC 765/14

"Brak jest uzasadnienia dla możliwości dochodzenia rat kapitałowo-odsetkowych przez leasingodawcę." 

WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z DNIA 24 LISTOPADA 2015 R., SYGNATURA AKT XXIII GA 985/15

„Zgodnie z ogólnymi założeniami odpowiedzialności odszkodowawczej, odszkodowanie ma przywrócić stan, jaki istniałby gdyby nie doszło do zdarzenia wywołującego szkodę, nie może natomiast przewyższać uszczerbku zaistniałego w majątku poszkodowanego, co wynika z art. 361§2 kc.”

WYROK SN Z DNIA 9-09-2010 R., SYGNATURA AKT I CSK 641/09

„W przypadkach, w których korzystający, stosownie do art. 70915 k.c., obowiązany jest do zapłaty finansującemu wszystkich niezapłaconych rat z chwilą rozwiązania umowy leasingu na skutek jej wypowiedzenia, części przyszłych rat, obejmujące odsetki stanowiące koszt "kredytu rzeczowego", zaciągniętego przez korzystającego u finansującego, powinny zostać odliczone od sumy niezapłaconych rat jako korzyści uzyskane przez finansującego wskutek obowiązku korzystającego zapłacenia finansującemu przyszłych rat przed umówionym terminem. Jeżeli bowiem z chwilą rozwiązania umowy odpadł obowiązek finansującego kredytowania korzystającego, nie powinno się już finansującemu należeć z tego tytułu wynagrodzenie."

WYROK SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE Z DNIA 17-01-2013 R., SYGNATURA AKT VI ACA 1073/2012 (ZASADA ROZLICZENIA NADWYŻKI NA KONTRAKCIE LEASINGOWYM)

„W ocenie Sądu Apelacyjnego kwota odszkodowania z tytułu szkody na przedmiocie leasingu oraz kwota uzyskana z tytułu sprzedaży jego pozostałości, była należna pozwanemu jedynie do wysokości rat leasingowych oraz kwoty wykupu pojazdu. W pozostałym zakresie winna ona zostać wypłacona powodom. Jej zatrzymanie przez pozwanego stanowiło bezpodstawne wzbogacenie w rozumieniu przepisu art. 405 k.c.”

WYROK SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE  DNIA 11.08.2013 R., SYGNATURA AKT I ACA 114/2013

„W skład korzyści w rozumieniu normy art. 70915 kc wchodzi natomiast tzw. godziwa wartość przedmiotu leasingu "odzyskanego" przez finansującego przed nominalnym zakończeniem kontraktu, która może równać się wartości sprzedaży przedmiotu leasingu w przypadku dokonania tejże z należytą starannością profesjonalisty.”

WYROK SN Z DNIA 13.01.2012 R. I CSK 176/2011

„Odpowiedzialność korzystającego wobec finansującego na tle umowy leasingu ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej ex contractu”

WYROK SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE Z DNIA 10.01.2013 R.,SYGN. AKT I ACA 836/2012

„Finansujący nie powinien zbywać rzeczy poniżej rzeczywiście możliwej do uzyskania ceny, w przeciwnym bowiem wypadku może narazić się na zarzut nienależytego rozliczenia przedterminowo rozwiązanej umowy leasingu”

 

Popularne słowa kluczowe