ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU - zasady prawne

Rozliczenie umowy leasingu po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu powinno nastąpić zgodnie z kodeksem oraz zasadami matematyki finansowej. Leasing w zakresie struktury finansowej jest tzw. "kredytem rzeczowym".

Rozliczenie umowy leasingu. Jak rozliczyć leasing?

Umowa leasingu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu (art. 70915 kc., Art. 7095 kc) powinna rozliczyć się zgodnie z kodeksem cywilnym w oparciu o nomy artykułu 70915 kc., Art. 7095 kc.,  tj. w granicach odpowiedzialności odszkodowawczej korzystającego wobec finansującego [arg. z art. 361 § 2 kc] oraz w granicach zawartej pomiędzy stronami umowy leasingu  i wykreowanego tą umową stosunku leasingu  [arg. z art.  405 kc. a contrario], co znajduje uzasadnienie w doktrynie oraz orzecznictwie.

ZAGADNIENIA:

 • zakończenie i rozliczenie umowy leasingu / rozliczenie leasingu

 • rozliczenie umowy leasingu w przypadku szkody

 • rozliczenie i zakończenie umowy przed czasem (skrócenie trawania umowy)

 • wypowiedzenie umowy leasingu z powodu zaległości

Jeżeli kwestionują Państwo sposób i poprawność rozliczenia umowy leasingu przez leasingodawcę, lub kwota rozliczenia została niewłaściwie wyliczona, ze szkodą dla leasingobiorcy / korzystającego - prosimy o kontakt z naszą kancelarią prawną, celem uzyskania pomocy prawnej.

ZAKOŃCZENIE I ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Umowa leasingu jest umową nazwaną, zawieraną na czas określony. Najczęściej w terminie płatności ostatniej raty leasingobiorca dokonuje wpłaty na rzecz leasingodawcy wartości końcowej przedmiotu leasingu. Wykup przedmiotu leasingu jest opcjonalny, co oznacza, że po zakończeniu umowy leasingu i braku wniesienia na rzecz Leasingodawcy wartości wykupu przez leasingobiorcę, przedmiot leasingu musi zostać zwrócony leasingodawcy.

Leasingobiorca może także wskazać osobę trzecią, która wykupi przedmiot leasingu. Cena wykupu w takim przypadku będzie wartością rynkową, a nie wartością końcową określoną w umowie leasingu.

ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU W PRZYPADKU SZKODY CAŁKOWITEJ

W przypadku szkody na przedmiocie leasingu (np. całkowita szkoda komunikacyjna) umowa leasingu zostaje rozwiązana. Leasingobiorca zobowiązany będzie do zapłaty wszystkich przyszłych rat leasingowych, pomniejszonych o środki uzyskane przez leasingodawcę z likwidacji przedmiotu leasingu (odszkodowanie wypłacone z polisy lub/i sprzedaż pozostałego po szkodzie przedmiotu). W zależności od sytuacji może nastąpić niedopłata lub nadpłata w umowie leasingu. W celu weryfikacji i audytu Państwa rozliczenia zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

ROZLICZENIE I ZAKOŃCZENIE UMOWY LEASINGU PRZED CZASEM

Umowa leasingu może zostać rozwiązana przed czasem najczęściej na wniosek leasingobiorcy. W zależności od czasu trwania umowy, klasyfikacji przedmiotu leasingu z uwagi na amortyzację oraz ilość zapłaconych rat - rozliczenie umowy będzie wyglądało w każdym przypadku odmiennie. Proces rozwiązania umowy przed czasem najłatwiej przeprowadzić przez profesjonalny podmiot w związku z złożonym rozliczeniem dyskontowania przyszłych rat. Bardzo często zakończenie umowy przed czasem wymaga weryfikacji przedstawionych przez leasingodawcę warunków. 

WYPOWIEDZENIE UMOWY LEASINGU Z POWODU ZALEGŁOŚCI

Umowa leasingu może zostać wypowiedziana przez leasingodawcę przed czasem w z następujących przyczyn:

 • Dokonywanie zmian w przedmiocie leasingu bez zgody finansującego, chyba że zmiany takie wynikają z przeznaczenia rzeczy (art. 70910 k.c.), 

 • Oddanie przez korzystającego bez zgody finansującego leasingowanej rzeczy do używania osobie trzeciej (art. 70912 k.c.).
 • Brak wypełnienia przez korzystającego obowiązków polegających na utrzymaniu rzeczy w należytym stanie i używaniu jej w sposób określony w umowie leasingu albo odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu (art. 7097 § 1, art. 7099 k.c.) 

 • Zwłoka korzystającego z zapłatą co najmniej jednej raty leasingowej (art. 70913 k.c.).

Po wypowiedzeniu umowy leasingu, leasingobiorca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu leasingu. W dalszej kolejności firma leasingowa rozliczy umowę leasingu żądając zapłaty przyszłych rat pomniejszonych o korzyści uzyskane z tytułu zakończenia umowy przed czasem (sprzedaż przedmiotu leasingu, odsetki). Pomoc prawna może okazać się niezbędna na okoliczność audytu i weryfikacji rozliczenia odsetek od przyszłych rat oraz niewłaściwej sprzedaży przedmiotu leasingu (zaniżona wartość).

Spotykaną praktyką firm leasingowych jest wadliwe rozliczenie leasingu, błędne wyliczanie przyszłych rat kapitałowych lub wręcz obraza artykułu 70915 k.c. co skutkuje błędnym rozliczeniem umowy leasingu. W naszym zespole kancelarii pracują specjaliści z zakresu matematyki finansowej - co wyróżnia nas spośród innych kancelarii prawnych. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

BŁĘDY W ROZLICZENIU UMOWY LEASINGU

Leasingodawca rozliczając umowę leasingu najczęściej popełnia następujące błędy:

 • nalicza bez podstawy prawnej kary umowne
 • wadliwie dyskontuje przyszłe raty, nie odejmuje odsetek
 • sprzedaje przedmiot leasingu za rażąco niską cenę

Błędy wyżej wskazane są najczęstszym źródłem roszczeń do klientów firm leasingowych. W naszej praktyce kwestionujemy rozliczenie umów leasingowych wykonanych niezgodnie z przepisami.  

[słowa kluczowe: rozliczenie umowy leasingu EFL, rozliczenie leasingu Idea Getin Leasing, umowa leasingu Finserv, rozliczenie Leasing Polski]

 

Popularne słowa kluczowe