ROZWIĄZANIE UMOWY LEASINGU

Czy korzystający może zrezygnować z leasingu przed zakończeniem umowy? Tak, jednak takie rozwiązanie naraża leasingobiorcę na poniesienie wielu negatywnych konsekwencji.  Czy leasingobiorca może rozwiązać umowę leasingu? 

Rozwiązanie umowy leasingu przed czasem

Umowę leasingu można rozwiązać za porozumieniem stron. Najczęściej jednak korzystającemu nie przysługuje takie uprawnienie na podstawie zapisów umowy leasingu. Umowa leasingu jest umową nazwaną, zawartą na czas określony.

Zespół specjalistów oraz prawników naszej kancelarii oferuje Państwu audyt nad prawidłowym rozliczeniem umowy leasingu na etapie przedsądowym oraz profesjonalną obsługę na etapie procesowym, w szczególności w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu lub kredytu.

Specjalizujemy się w zakresie:

 • wznowienia umów leasingu
 • cofnięcie wypowiedzenia umowy leasingu
 • właściwego dyskontowania w oparciu o stopę bazową i rozliczenia przyszłych rat
 • właściwego rozliczenia korzyści w aspekcie wymuszonego odbioru i sprzedaży przedmiotu leasingu
 • właściwego rozliczenia polisy ubezpieczeniowej w umowie leasingu
 • przygotowania zarzutów do nakazu zapłaty oraz wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty

CZYM RÓŻNI SIĘ ROZWIĄZANIE UMOWY LEASINGU OD WYPOWIEDZENIA?

Rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie są bardzo często mylone i wymiennie używane dla opisania sposobu zakończenia obowiązywania umowy leasingu. Niestety taka interpretacja może przynieść niekorzystne konsekwencje, ponieważ wspomniane czynności różnią się charakterem i skutkiem.

Na zasadzie swobody umów, strony mogą ułożyć swój stosunek, jednak w taki sposób aby treść lub cel stosunku umownego nie był sprzeczny z jego właściwością, obowiązującym prawem ani zasadami współżycia społecznego.

Do przedwczesnego zakończenia umowy [rozwiązanie umowy leasingu] konieczna jest zgoda firmy leasingowej, dlatego należy złożyć pisemny wniosek. Procedury związane z wypowiedzeniem powinny najczęściej zawarte są w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu (OWUL). Taka forma zakończenia stosunku umownego może nastąpić w każdym czasie, o ile obie strony zgadzają się na taki sposób działania.

Większość umów leasingu przewiduje możliwość ich wypowiedzenia umowy leasingu przez leasingodawcę / finansującego.  W odróżnieniu od porozumienia o rozwiązaniu umowy, wypowiedzenie jest jednostronne i nie wymaga zgody drugiej strony. Korzystającemu nie przysługuje prawo wypowiadania umowy leasingu. 

W umowie leasingu można zastrzec prawo do odstąpienia od umowy leasingu. Tożsamo jak w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu, wystarczy oświadczenie jednej strony o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie ma jednak zupełnie inny cel i charakter niż wypowiedzenie. Odstąpić od umowy leasingu może zarówno finansujący jak i korzystający. 

Wypowiedzenie umowy leasingu kończy obowiązywanie umowy ze skutkiem na przyszłość. Czyli wszystko, co do momentu wypowiedzenia zostało na podstawie umowy zrealizowane czy zapłacone, jest skuteczne, wiążące i niezmienne.

Natomiast odstąpienie od umowy leasingu powoduje skutki takie, jakby umowa leasingu nigdy nie została zawarta.  Konsekwencją odstąpienia od umowy leasingu jest, że strony będą musiały zwrócić sobie nawzajem to, co otrzymały na mocy umowy. Dlatego prawo do odstąpienia od umowy przyznawane jest zazwyczaj na okoliczność wystąpienia dosyć poważnych uchybień lub naruszeń w wykonywaniu umowy leasingu lub zaistnienia istotnych zdarzeń zewnętrznych (np. znaczne opóźnienie w rozpoczęciu wykonywania umowy / wada przedmiotu leasingu itp).

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE REZYGNACJI Z LEASINGU?

Główną konsekwencją rezygnacji z leasingu jest zwrot przedmiotu leasingu. Zgodnie z art. 70915 k.c. leasingodawca rozliczy umowę leasingu wg zasady: "W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a nie zapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.". Korzyść, o której mowa w przepisie dotyczy głównie wartości odzyskanego przedmiotu oraz dyskonta odsetkowego. 

DODATKOWY TERMIN NA ZAPŁATĘ ZALEGŁEJ RATY - W PRZYPADKU WYPOWIADANIA UMOWY LEASINGU

Konsekwencje opóźnienia w zapłacie raty leasingowej zostały określone w art. 70913 Kodeksu cywilnego. Co do zasady, korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych. Jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, to finansujący powinien mu wyznaczyć na piśmie odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu (przyjmuje się, że termin powinien być nie krótszy niż 7 dni) może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.

Zatem najpierw musi nastąpić zwłoka z zapłatą co najmniej jednej raty, następnie - wyznaczenie na piśmie dodatkowego terminu do zapłaty z ostrzeżeniem, że brak zapłaty będzie skutkował wypowiedzeniem umowy. Dopiero nieotrzymanie zapłaty w dodatkowym terminie pozwala leasingodawcy wypowiedzieć umowę.

W praktyce wypowiedzenie umowy leasingu przybiera postać kierowanego przez finansującego do korzystającego oświadczenia na piśmie. W związku z tym, wypowiedzenie następuje z dniem, w którym korzystający otrzymał je i mógł zapoznać się z jego treścią niezależnie od tego, czy rzeczywiście się z nią zapoznał (art. 61 k.c.). W przypadku każdej przesłanki wypowiedzenia umowy leasingu ustawodawca dopuszcza jednak uzgodnienie przez strony terminu wypowiedzenia.

ZWROT PRZEDMIOTU LEASINGU PO WYPOWIEDZENIU UMOWY LEASINGU LUB ROZWIĄZANIU UMOWY LEASINGU

Przedmiot leasingu jest własnością finansującego. Umowy najczęściej przewidują opcję wykupu lub przeniesienia własności na korzystającego - po zakończeniu umowy leasingu zgodnie z harmonogramem. Opcja wykupu (art. 70918 kodeksu cywilnego) pozwala leasingobiorcy wykupić za ustaloną w umowie kwotę przedmiot leasingu, np. 1%. Jeśli jednak umowa ulega rozwiązaniu z uwagi na zaległości w płaceniu rat, to o opcji wykupu nie ma mowy. Przedmiot leasingu powinien wrócić do właściciela, czyli firmy leasingowej.

Brak zwrotu przedmiotu leasingu w zakreślonym przez finansującego terminie może skutkować naliczaniem kary za bezumowne korzystanie z przedmiotu leasingu (najczęściej dwukrotność wysokości raty leasingowej). Nadto leasingodawca może zgłosić przywłaszczenie organom ścigania (art. 284 kodeksu karnego):

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Dalszą konsekwencją braku zwrotu przedmiotu leasingu jest wytoczenie powództwa o wydanie, co zwiększa dodatkowo koszty korzystającego (koszty sądowe, zastępstwo prawne).

W przypadku rozwiązania umowy leasingu na mocy porozumienia między finansującym a korzystającym mamy w istocie dwa przypadki:

a) zwrot przedmiotu i rozliczenie umowy na zasadach zbliżonych do art. 70915 k.c.

b) przeniesienie własności przedmiotu leasingu na korzystającego

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem analityków i prawników, w szczególności: w przypadkach:

 • Rozwiązania umowy leasingu przez EFL
 • Rozwiązania umowy leasingu przez Leasing Polski
 • Rozwiązania umowy leasingu przez Finserv
 • Rozwiązania umowy leasingu przez Idea Getin Leasing
 • Rozwiązania umowy leasingu przez Idea
 • Rozwiązania umowy leasingu przez Mleasing
 • Rozwiązania umowy leasingu przez PKO
 • Rozwiązania umowy leasingu przez SG Equipment

Wypowiedzenie umowy leasingu musi spełniać określone warunki szczegółowo zdefiniowane przez ustawodawcę. W szczególności finansujący powinien wyznaczyć korzystającemu odpowiedni, dodatkowy termin na zapłatę zaległości. Bieg terminu zaczyna się w momencie powzięcia informacji przez korzystającego o wezwaniu (odbiór wezwania - przesyłki poleconej). W przypadku braku wyznaczenia odpowiedniego terminu na zapłatę może dojść do bezskutecznego wypowiedzenia umowy leasingu przez leasingodawcę.

CZY MOŻNA WZNOWIĆ UMOWĘ LEASINGU?

Tak. Umowę leasingu można wznowić. W każdej sprawie wykonujemy audyt i sprawdzamy zgodność zapisów umowy z zasadami kodeksowymi  oraz matematyką finansową. Składany jest wniosek o wstrzymanie czynności windykacyjnych do czasu wypracowania porozumienia. Prowadzimy negocjacje w zakresie wznowienia umowy leasingu lub jej prawidłowego rozliczenia. 

Słowa kluczowe:

[wypowiedzenie umowy leasingu, wypowiedziana umowa leasingu, wznowienie umowy leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, wezwanie do zapłaty, windykacja przedmiotu leasingu, Finserv, Leasing Polski, Bre, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, Raiffeisen Leasing, PKO Leasing, Impuls Lessing ]

Popularne słowa kluczowe