UMOWA LEASINGU A WYKREŚLENIE FIRMY Z CEIDG LUB KRS

Jakie są skutki wykreślenia firmy leasingobiorcy w przypadku trwania umowy leasingu? Czy finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu w przypadku zawieszenia działalności lub jej wykreślenia z centralnej ewidencji? 

Wykreślenie firmy z CEIDG w czasie trwania umowy leasingu.

Obraz autorstwa wavebreakmedia_micro na Freepik

WYPOWIEDZENIE UMOWY LEASINGU W PRZYPADKU ZAMKNIĘCIA DZIAŁALNOŚCI

Najczęściej, jeśli leasingobiorca złożył wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów gospodarczych (lub innego właściwego rejestru) lub w stosunku do leasingobiorcy wszczęte zostało postępowanie zmierzające do likwidacji lub rozwiązania lub wyznaczony został zarządca majątku lub kurator albo leasingobiorca przystąpi do sprzedaży swojego przedsiębiorstwa lub majątku bądź jego istotnej części, lub jeśli zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej - umowa leasingu może zostać wypowiedziana przez leasingodawcę.

CO MOGĘ ZROBIĆ ABY NIE STRACIĆ PRZEDMIOTU LEASINGU?

W przypadkach gdy firma leasingowa wypowie umowę leasingu w związku z zamknięciem firmy leasingobiorcy, prowadzimy negocjacje w zakresie przekształcenia umowy leasingu operacyjnego na leasing konsumencki lub spłatę zobowiązania w ratach / wykup przedmiotu.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO ZAMKNIĘCIA FIRMY NIE TRACĄC PRZEDMIOTU LEASINGU?

  • przed zamknięciem firmy można wykupić przedmiot leasingu i zakończyć umowę przed czasem 
  • zawiesić działalność gospodarczą 
  • przekształcić umowę leasingu operacyjnego na leasing konsumencki
  • podpisać umowę cesji

ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU PO WYPOWIEDZENIU

Umowa leasingu po wygaśnięciu / wypowiedzeniu lub rozwiązaniu powinna rozliczyć się zgodnie z kodeksem cywilnym w oparciu o zasady wskazane w artykule 70915 kc., Art. 7095 kc., tj. w granicach odpowiedzialności odszkodowawczej korzystającego wobec finansującego [arg. z art. 361 § 2 kc] oraz w granicach zawartej pomiędzy stronami umowy leasingu i wykreowanego tą umową stosunku leasingu [arg. z art. 405 kc. a contrario], co znajduje uzasadnienie w doktrynie oraz orzecznictwie.

Reasumując, w razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści (wartość zwróconego przedmiotu  i dyskonto odsetkowe), jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu. W przypadku nadwyżki, środki powinny być zwrócone leasingobiorcy. W przypadku per salda ujemnego na umowie leasingu, powstaje zobowiązanie leasingobiorcy w stosunku do leasingodawcy. 

Na życzenie naszych klientów dokonujemy analizy umów oraz służymy pomocą prawną. 

 

Słowa kluczowe:

[wypowiedzenie umowy leasingu, wykup przedmiotu leasingu, wykreślenie firmy a leasing, przeniesienie własności przedmiotu leasingu, zakończenie umowy leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing, VB Leasing ]

Popularne słowa kluczowe