POMOC PRAWNA W LASINGU

Wyspecjalizowany zespół prawników oraz analityków oferuje kompleksową obsługę zagadnień związanych z umowami leasingu oraz kredytu, w szczególności w zakresie wypowiedzeń umów leasingowych i kredytowych, problemów z rozliczeniem umów leasingu po wypowiedzeniu i wygaśnięciu, przygotowaniu zarzutów / sprzeciwu do nakazu zapłaty, wypracowaniu ugody z bankiem lub korporacją leasingową.

Konsekwencje wypowiedzenia umowy leasingu

 • Windykacja (telefony, monity, wizytacje celem odzyskania długu)
 • Pozew sądowy, wyrok i egzekucja (stres, koszty, czas)
 • Negatywne wpisy w KRD i BIG (brak możliwości uzyskania finansowania z banków / leasingu)
 • Dziedziczenie długów przez dzieci, rodziców, krewnych

Rekomendujemy na każdym etapie wypracowanie ugody. Działamy szybko i skutecznie. Eliminujemy negatywne konsekwencje braku spłaty.

Dlaczego warto zlecić nam obsługę sprawy?

 • Jesteśmy skuteczni, działamy szybko i pragmatycznie
 • Zapewniamy "święty spokój" - prowadzimy czynności za dłużnika - prowadzimy do ugody lub porozumienia
 • W zespole pracują doświadczeni prawnicy, analitycy oraz osoby z branży finansowej
 • Posiadamy bogate doświadczenie
 • Pomoc dla naszych klientów to dla nas prawdziwa satysfakcja i pasja
 • Zadowolenie klienta oraz osiągnięcie założonego celu jest dla nas najważniejsze

Co nas charakteryzuje?

Nasz zespół specjalistów posiada duże doświadczenie w obsłudze produktów finansowych. Prowadzimy negocjacje oraz mediacje z instytucjami na szczeblu zarządczym oraz departamentów windykacji i kredytów trudnych. Tam gdzie klient wyczerpał już swoje możliwości dialogu i porozumienia z bankiem lub instytucją finansową - jest miejsce dla naszych prawników i negocjatorów. Każda sprawa możliwa jest do rozstrzygnięcia polubownego na podstawie wypracowanej ugody lub na drodze postępowania sądowego. W tym zakresie nasi specjaliści w oparciu instrumenty prawne oraz negocjacyjne osiągają sukcesy.

Należy pamiętać, że dialog bezpośredni klienta z bankiem lub korporacją posiada szereg słabości, które bardzo często nie pozwalają na osiągnięcie porozumienia. Bardzo często korporacja finansowa utraciła zaufanie do klienta. Pojawienie się zawodowego pełnomocnika w sprawie pozwala stronom na otwarcie na nowo dialogu celem wypracowania ugody, restrukturyzacji, wstrzymania egzekucji lub windykacji.

Zapraszamy! 


Słowa kluczowe

Nasza pomoc prawna w kilku słowach.... umowa leasingu, wznowienie umowy leasingu, ODSTĄPIENIE OD UMOWY LEASINGU, Finserv,  raty leasingowe, przedłużenie umowy leasingowej, odszkodowanie za szkody w leasingowanym mieniu, windykacja należności leasingowych, sprawa sądowa w związku z umową leasingową, doradztwo prawne w sprawach leasingowych, VB Leasing, wcześniejszy wykup przedmiotu (...)

Odbiór przedmiotu leasingu - windykacja

Odbiór przedmiotu leasingu - windykacja i antywindykacja. Po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy leasingu, finansujący żąda wydania przedmiotu leasingu. Czy takie działania są zgodne z prawem? Intencją ustawodawcy jest, aby umowa leasingu była stosunkiem trwałym. Jednym z wyrazów ochrony trwałości umowy leasingu jest istotne ograniczenie możliwości wypowiedzenia tej umowy. Wypowiedzenie może n(...)

Blog - publikacje z rynku leasingu

Blog leasingowy zawiera publikacje i materiały informacyjne związane z leasingiem, pomocą prawną w leasingu, zarządzaniem flotą pojazdów.   {loadposition Migawki-Blog} Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą serwisu: Pomoc prawna w leasingu: Wypowiedzenie umowy leasingu Nakaz zapłaty - umowa leasingu Windykacja leasingu - ochrona prawna Rozliczenie umowy leasin(...)

Umowa leasingu w ujęciu kodeksowym

Umowa leasingu - tekst jednolity -  kodeks cywilny, ustawa z 26 lipca 2000 r. Tytuł XVII1 Umowa leasingu Art. 7091 Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a k(...)

Egzekucja komornicza z umowy leasingu

Egzekucja komornicza z nakazu zapłaty z weksla Egzekucję komorniczą wszczętą na podstawie nakazu zapłaty z weksla można wstrzymać, umorzyć lub zawiesić. Komornik prowadzi egzekucję? Zajął wierzytelności, wynagrodzenie, samochód, konta? Wierzyciel dokonał wpisu hipoteki przymusowej na Państwa nieruchomości? Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem kancelarii prawnej. Zagadnienia obsługiwane(...)

Umowa leasingu walutowego - CHF, JPY

Umowa leasingu walutowego CHF, EURO, JPY - indeksacja i denominacja Wielu przedsiębiorców działając w dobrej wierze i dobrze pojętym interesie społeczno-gospodarczym podpisało umowy leasingu walutowego indeksowane lub waloryzowane walutą obcą najczęściej CHF, EURO, JPY. W związku z aprecjacją walut obcych do PLN (największa spekulacja walutowa w okresie 2008/2009 r.) raty leasingowe wzro(...)

Nakaz zapłaty z umowy leasingu

Nakaz zapłaty z weksla staje się natychmiast wykonalny. Porady prawne i pomoc kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w zakresie leasingu. Zarzuty do nakazu zapłaty. Obrona przed wekslem. Nakaz zapłaty z weksla - rozwiązana umowa leasingu. Co dalej? W przypadku niekorzystnego dla firmy leasingowej rozliczenia umowy leasingu, leasingodawca wezwie leasingobiorcę do zapłaty brakującej kwoty. Jeśli (...)

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu / zakończenie umowy leasingu może odbyć sie na podstawie zdefiniowanych w kodeksie cywilnym warunków w oparciu o: art. 70911, art. 7097, 7099, art. 70910  kc oraz na podstawie art. 70913 kodeksu cywilnego. Otrzymałeś wypowiedzenie umowy leasingu lub umowy kredytu? Wezwanie do wykupu weksla? Wierzyciel wpisał cię do KRD i wezwał do zapłaty? Zespół specja(...)

Windykacja przedmiotu umowy leasingu

Windykacja przedmiotu leasingu nie zawsze przebiega zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego... Oferujemy pomoc prawną dla poszkodowanych klientów korporacji leasingowych, negocjacje i mediacje w zakresie czynności windykacyjnych, wstrzymanie windykacji. W przypadku wystąpienia problemów z dokonywaniem płatności przez leasingobiorcę zgodnie z harmonogramem umowy leasingu, firma (...)

Rozliczenie umowy leasingu

ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU powinno nastapić zgodnie z kodeksem oraz zasadami matematyki finansowej. Umowa leasingu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu (art. 70915 kc., Art. 7095 kc) powinna rozliczyć się zgodnie z kodeksem cywilnym w oparciu o nomy artykułu 70915 kc., Art. 7095 kc.,  tj. w granicach odpowiedzialności odszkodowawczej korzystającego wobec finansującego [(...)

Weksel w umowie leasingu

Wezwanie do wykupienia weksla? Weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie umowy leasingu powinien być wypełniony na kwotę zgodną z rozliczeniem umowy leasingu i zgodnie z deklaracją wekslową. Niniejszy dział poświęcony jest pomocy prawnej w zakresie prawa wekslowego. Otrzymałeś wezwanie do wykupu weksla? Nie ignoruj tego wezwania. Weksel wystawiony przez leasingobiorcę został wypełniony prz(...)

Restrukturyzacja umowy leasingu

Restrukturyzacja umowy leasingu polega na ugodowym wypracowaniu zmian w umowie leasingu (np. prolongata, wydłużenie, zwiększenie wykupu), które pozwolą na prawidłową realizację zobowiązania, bez narażania stron na wypowiedzenie umowy leasingu. Bardzo często z przyczyn niezależnych od korzystającego / leasingobiorcy dochodzi do zwłoki w płatności rat leasingowych (awarie przedmiotu (...)


W przypadku problemów z leasingiem, wadliwego rozliczenia umowy leasingu, windykacji lub wypowiedzenia umowy leasingu oferujemy kompleksową pomoc prawników specjalizujących się w umowach leasingu.

Zagadnienia pomocy prawnej w leasingu:

 • Rozliczenie umowy leasingu z uwzględnieniem dyskonta odsetkowego oraz wartości zwróconego przedmiotu leasingu
 • Zarzuty i sprzeciw do nakazu zapłaty
 • Negocjacje i mediacje z leasingodawcą / bankiem
 • Wstrzymanie windykacji przedmiotu leasingu
 • Odpowiedź i przygotowanie materiałów na wezwanie do wykupu weksla
 • Obrona przez windykacją i egzekucją z umowy leasingu
 • Restrukturyzacja umowy leasingu (wydłużenie, prolongata, zmiana struktury finansowej, wypracowanie ugody)
 • Antywindykacja - odbiór przedmiotu leasingu

Słowa kluczowe:

[leasing, problem z leasingiem, pomoc prawna w leasingu, leasing bez BIK, rozliczenie umowy leasingu, kancelaria prawna, adwokat, mecenas, radca prawny, weksel, wezwanie do zapłaty, monit, windykacja w leasingu, nakaz zapłaty, zarzuty, sprzeciw, wyrok]

 

wypowiedzenie umowy leasingu - rozliczenie umowy leasingu - wezwanie do umowy leasingu - pomoc prawna w leasingu - prawnik - wezwanie do wykupienia weksla - wezwanie do wykupu weksla

Popularne tagi...