Wynajem przedmiotu leasingu

Wynajem przedmiotu leaisngu wymaga zgody finansującego, pod rygorem wypowiedzenia umowy leaisngu

dokument

Nasi klienci często pytają, czy możliwe jest wynajmowanie przedmiotu leaisngu. Poniżej prezentujemy wytyczne prawne. 

Procedura w przypadku wynajmu przedmiotu leasingu osobie trzeciej.

Zgodnie z art. 70912 kodeksu cywilnego: 

§ l. Bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej.

§ 2. W razie naruszenia obowiązku określonego w § l finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż oddanie rzeczy leasingowanej do używania osobie trzeciej / wynajem / użyczenie - może się odbyć wyłącznie za pisemną zgodą finansującego. 

Zapisy umowy leasingu najczęściej powielają treść artykułu art. 70912 kodeksu cywilnego. 

Konsekwencje wynajmu przedmiotu leasingu (samochód / maszyna / nieruchomość)  bez zgody firmy leasingowej

Konsekwencje wynajmu / użyczenia przedmiotu leasingu osobie trzeciej bez zgody finansującego  sprowadzają się do ziszczenia przesłanki, pozwalającej finansującemu na wypowiedzenie umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu i odbioru przedmiotu leasingu przez leasingodawcę, umowa leasingu rozlicza się w oparciu o art. 70915 kodeksu cywilnego: "W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a nie zapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu."

Ponadto, finansujący może żądać opłaty (kara umowna lub opłata manipulacyjna) według tabeli opłat i prowizji, która jest integralną częścią umowy leasingu i ogólnych warunków umowy leasingu. 

W jaki sposób uzyskać zgodę na wynajem / użyczenie przedmiotu leasingu 

Najczęściej wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w firmie leasingowej. Należy pamiętać, ze korporacja leasingowa może odmówić wydania zgody. Ponadto, finansujący może rozróżnić, następujące przypadki:

a) wynajem komercyjny krótkoterminowy (np. samochód w wypożyczalni / może obowiązywać dodatkowe ubezpieczenie)

b) wynajem długoterminowy (wskazanie konkretnego podmiotu)

c) wskazanie użytkownika (wskazanie konkretnego podmiotu)

W czym możemy pomóc?

W przypadku problemów z uzyskaniem zgody na wynajem lub w okolicznościach wypowiedzenia umowy leaisngu - zapraszamy do naszej kancelarii. W imieniu naszych klientów prowadzimy czynności prawne w zakresie leasingu, audytujemy rozliczenia oraz warunki formalne, negocjujemy ugody. Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych. 

Słowa kluczowe:

[wypowiedzenie umowy leasingu, wypowiedziana umowa leasingu, wznowienie umowy leasingu, wynajem  samochodu w leaisngu ]

Popularne tagi...